14.7.14

ეროვნულ კონფერენცია „საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში მართავს მასწავლებელთა მეორე ეროვნულ კონფერენციას, სახელწოდებით: „საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“.

კონფერენციის მიზანი: მასწავლებელთა პროფესიული და პედაგოგიურ - პრაქტიკული კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება და ამ მიზნით პედაგოგთა საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება .

კონფერენციის სავარაუდო თემა შეიძლება იყოს: ინტეგრირებული გაკვეთილი; პროექტ-გაკვეთილი; კვლევაზე/პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში; საგნობრივი ცოდნის ტრანსფერი ცხოვრებაში; ინოვაციური მეთოდები; საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა; მშობელთა და საზოგადოების (თემის) ჩართულობა; კლასის მართვა; კომუნიკაცია და სხვა. კონფერენციის თემა ასევე შეიძლება მოიცავდეს 2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნობრივი პროგრამის შინაარსს.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიევით ბმულს http://tpdc.ge/uploads/pdf_documents/konferencia2014.pdf

24.4.14

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები

ციფრული რესურსების პორტალი პედაგოგებისთვის

ციფრული რესურსების პორტალი ონლაინ სასწავლო გარემოა. პორტალი ვიდეოგაიდების საშუალებით დაინტერესებულ მომხმარებელს სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამების, საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და მათი სასწავლო პროცესში ინტეგრირების მეთოდოლოგიით უზრუნველყოფს. პორტალზე განთავსებულია კატეგორიების მიხედვით დაყოფილი ვიდეოგაიდები. მომხმარებელმა რომ მაქსიმალურად სწრაფად იპოვოს და გამოიყენოს კონკრეტული ინსტრუმენტი ან ბრძანება, ვიდეოების საცავი თემებად და ქვეთემებადაა დაყოფილი. პორტალი, ასევე, საშუალებას იძლევა მომხმარებელმა სასურველი ტექნიკური ინსტრუმენტი სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით შეარჩიოს და გაეცნოს

წყარო

17.11.13

ციფრული და მედია წიგნიერება სკოლაში

ბლოგების კონკურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) მასწავლებლებისთვის.
კონკურსის მიზანი და ამოცანები
კონკურსის მიზანია სკოლაში ინოვაციური სწავლა/სწავლების მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენების გზით სასწავლო პროცესის ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა; ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა და მოტივაციის ამაღლება.
ონკურსის ამოცანებია
 • ისტ მასწავლებლების თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის ხელშეწყობა, სწავლა/სწავლების ინოვაციური პრაქტიკების გაზიარება;
 • ისტ მასწავლებლის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო საქმიანობის ამსახველი ბლოგის შექმნა (ან არსებულის დახვეწა) მოცემული პირობებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად.
კონკურსის პირობები და ინსტრუქციები
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) მასწავლებლებს.
კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ბლოგი, რომელზეც გამოაქვეყნებს შემდეგ ინფორმაციას:
 • პირადი მონაცემები (სახელი/გვარი, სამუშაო ადგილი, ტელეფონი, მეილი და ა.შ.)
 • გაკვეთილის, თემატური ერთეულის, საგანმანათლებლო პროექტის, შემოქმედებითი ღონისძიებების გეგმები, მათი განხორციელების ანგარიში და მიმდინარეობის ამსახველი ფოტო ან ვიდეო მასალა
 • გამოყენებული ან შექმნილი ნებისმიერი სახის სასწავლო რესურსები (ტექსტური, გრაფიკული, ვიდეო და აუდიო, ელექტრონული საგანმანათლებლო თამაშები ან სიმულაციები და ა.შ.) და მათი გამოყენების მიზნობრიობის მოკლე აღწერა
 • გამოყენებული სასწავლო მეთოდის/სტრატეგიის მოკლე აღწერა და ანგარიში მათი ეფექტიანობის შესახებ.
 • მოსწავლეთა სწავლის პროგრესის შეფასების სხვადასხვა მეთოდების ამსახველი მასალა და მიღწეული შედეგების ანგარიში
 • მოსწავლეების მიერ შექმნილი ნაშრომები
 • ბმულები სხვადასხვა სასარგებლო საგანმანათლებლო რესურსებზე (ინოვაციები განათლებაში, ტექნოლოგიური მიღწევები)
 • საკუთარი ინსტრუქციები სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველოყოფის გამოყენებაზე (ამ რესურსების სასწავლო პროცესში გამოყენების მაგალითების აღწერა).
შენიშვნა: მასწავლებელს შეუძლია ბლოგზე დამატებით სხვა ინფორმაციების გამოქვეყნებაც, რომელიც საგანმანათლებლო სივრცეს არ სცილდება. მაგალითად, მასწავლებლის მიერ ელექტრონულ ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები (მათი მოკლე აღწერა და ბმული შესაბამის მასალაზე), პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის ამსახველი მასალები, 2-3 წუთიანი ვიდეო, სადაც ისაუბრებს თავის სასკოლო პრაქტიკაზე და იმ გამოცდილებაზე, თუ როგორ ასწავლის ინოვაციური მეთოდებით და ა.შ
 
კონკურსის განხორციელების ვადები
 • კონკურსში რეგისტრაციის ვადა 2013 წლის 8 დეკემბრის ჩათვლით.
 • საკონკურსო ბლოგების შეფასება ექსპერტების მიერ 2013 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით.
 • გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება არაუგვიანეს 2013 წლის 25 დეკემბერისა.

კონკურსში მონაწილეობის ინსტრუქცია:
კონკურსში მონაწილეობის მრუსველებმა გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია მითითებულ ბმულზე საკონკურსო ვადების გათვალისწინებით.
გაითვალისწინეთ, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებლები, რომლებიც პარალელურად მუშაობენ ტრენერებად, ამ კონკურსში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ.
ჯილდოები გამარჯვებულთათვის
 • ერთი პირველი ადგილია - პრემია 1000 ლარი.
 • ორი მეორე ადგილი - პრემია 800 ლარი.
 • სამი მესამე ადგილი - პრემია 600 ლარი.
 • 3 ნომინაცია „მომავლის მასწავლებელი“ - პრემია 300 ლარი.
საკონკურსო ბლოგების შეფასება მოხდება შეფასების რუბრიკებით. იხილეთ რუბრიკა.

წყარო